Činnost spolku

Vítejte na stránkách Spolku rodičů a přátel ZŠ Školní 700.

Spolek rodičů a přátel ZŠ Školní 700 (dále jen spolek), je dobrovolný, nepolitický a neziskový spolek rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů ve smyslu ust. §214 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Hlavním cílem spolku je:

  • dobrovolnou činností a pomocí svých členů pomáhat škole
  • přispívat ke zlepšování prostředí školy a jejího okolí, k propagaci školy, k organizaci akcí pořádaných školou
  • spolupracovat se zřizovatelem školy, vedením a zaměstnanci školy a všemi jejími příznivci

Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká zaplacením členského příspěvku na právě probíhající školní rok. Výši příspěvku pro konkrétní školní rok určí členská schůze. Vybrané příspěvky jsou na základě stanov spolku použity především k "financování činností spolku naplňujících poslání a cíle spolku".

Zmíněná členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, je tvořena shromážděním všech členů spolku a schází se podle potřeby, nejméně však jednou za školní rok. Dalšími orgány spolku jsou výkonný výbor (statutární organ) a dále výbor třídních důvěrníků, kolektivní orgán tvořený vždy zástupci rodičů nebo zákonnými zástupci žáků po jednom z každé třídy. Členská schůze spolku volí z výborem navržených členů do funkce svého předsedu, místopředsedu a pokladníka, jejichž funkční období je 2 roky. Práva i povinnosti orgánů spolku, jeho členů jakož i základní náležitosti a pravidla fungování spolku jsou popsány ve stanovách.